תהילים פרק ה

תוכן עניינים

תהילים פרק ה להורדה צפייה והדפסה עם ניקוד ובלי ניקוד ובתמונה ובקובץ PDF כמו מכן מובאים סרטונים של קריאת פרק ה' בספר התהילים ושיעורים וביאורים על הפרק.

תהילים פרק ה' עם ניקוד וטעמים

א לַמְנַצֵּ֥חַ אֶֽל-הַנְּחִיל֗וֹת מִזְמ֥וֹר לְדָוִֽד: ב אֲמָרַ֖י הַאֲזִ֥ינָה | יְהוָ֗ה בִּ֣ינָה הֲגִֽיגִי: ג הַקְשִׁ֤יבָה | לְק֬וֹל שַׁוְעִ֗י מַלְכִּ֥י וֵאלֹהָ֑י כִּֽי-אֵ֝לֶ֗יךָ אֶתְפַּלָּֽל: ד יְֽהוָ֗ה בֹּ֖קֶר תִּשְׁמַ֣ע קוֹלִ֑י בֹּ֥קֶר אֶֽעֱרָךְ-לְ֝ךָ֗ וַאֲצַפֶּֽה: ה כִּ֤י | לֹ֤א אֵֽל-חָפֵ֘ץ רֶ֥שַׁע | אָ֑תָּה לֹ֖א יְגֻרְךָ֣ רָֽע: ו לֹֽא-יִתְיַצְּב֣וּ הֽ֭וֹלְלִים לְנֶ֣גֶד עֵינֶ֑יךָ שָׂ֝נֵ֗אתָ כָּל-פֹּ֥עֲלֵי אָֽוֶן: ז תְּאַבֵּד֮ דֹּבְרֵ֪י כָ֫זָ֥ב אִישׁ-דָּמִ֥ים וּמִרְמָ֗ה יְתָ֘עֵ֥ב | יְהוָֽה: ח וַאֲנִ֗י בְּרֹ֣ב חַ֭סְדְּךָ אָב֣וֹא בֵיתֶ֑ךָ אֶשְׁתַּחֲוֶ֥ה אֶל-הֵֽיכַל-קָ֝דְשְׁךָ֗ בְּיִרְאָתֶֽךָ: ט יְהוָ֤ה | נְחֵ֬נִי בְצִדְקָתֶ֗ךָ לְמַ֥עַן שׁוֹרְרָ֑י (הושר) הַיְשַׁ֖ר לְפָנַ֣י דַּרְכֶּֽךָ: י כִּ֤י אֵ֪ין בְּפִ֡יהוּ נְכוֹנָה֮ קִרְבָּ֪ם הַ֫וּ֥וֹת קֶֽבֶר-פָּת֥וּחַ גְּרוֹנָ֑ם לְ֝שׁוֹנָ֗ם יַחֲלִֽיקוּן: יא הַֽאֲשִׁימֵ֨ם | אֱֽלֹהִ֗ים יִפְּלוּ֮ מִֽמֹּעֲצ֪וֹתֵ֫יהֶ֥ם בְּרֹ֣ב פִּ֭שְׁעֵיהֶם הַדִּיחֵ֑מוֹ כִּי-מָ֥רוּ בָֽךְ: יב וְיִשְׂמְח֨וּ כָל-ח֪וֹסֵי בָ֡ךְ לְעוֹלָ֣ם יְ֭רַנֵּנוּ וְתָסֵ֣ךְ עָלֵ֑ימוֹ וְֽיַעְלְצ֥וּ בְ֝ךָ֗ אֹהֲבֵ֥י שְׁמֶֽךָ: יג כִּֽי-אַתָּה֮ תְּבָרֵ֪ךְ צַ֫דִּ֥יק יְהוָ֑ה כַּ֝צִּנָּ֗ה רָצ֥וֹן תַּעְטְרֶֽנּוּ:

תהילים פרק ה' עם ניקוד ללא טעמים

א לַמְנַצֵּחַ אֶל הַנְּחִילוֹת, מִזְמוֹר לְדָוִד. ב אֲמָרַי הַאֲזִינָה יְהוָה; בִּינָה הֲגִיגִי. ג הַקְשִׁיבָה, לְקוֹל שַׁוְעִי מַלְכִּי וֵאלֹהָי: כִּי-אֵלֶיךָ, אֶתְפַּלָּל. ד יְהוָה בֹּקֶר, תִּשְׁמַע קוֹלִי; בֹּקֶר אֶעֱרָךְ-לְךָ, וַאֲצַפֶּה. ה כִּי, לֹא אֵל חָפֵץ רֶשַׁע אָתָּה: לֹא יְגֻרְךָ רָע. ו לֹא יִתְיַצְּבוּ הוֹלְלִים, לְנֶגֶד עֵינֶיךָ; שָׂנֵאתָ, כָּל-פֹּעֲלֵי אָוֶן. ז תְּאַבֵּד, דֹּבְרֵי כָזָב: אִישׁ-דָּמִים וּמִרְמָה, יְתָעֵב יְהוָה. ח וַאֲנִי בְּרֹב חַסְדְּךָ, אָבוֹא בֵיתֶךָ; אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשְׁךָ, בְּיִרְאָתֶךָ. ט יְהוָה, נְחֵנִי בְצִדְקָתֶךָ לְמַעַן שׁוֹרְרָי; הושר (הַיְשַׁר) לְפָנַי דַּרְכֶּךָ. י כִּי אֵין בְּפִיהוּ, נְכוֹנָה קִרְבָּם הַוּוֹת: קֶבֶר פָּתוּחַ גְּרֹנָם; לְשׁוֹנָם, יַחֲלִיקוּן. יא הַאֲשִׁימֵם, אֱלֹהִים יִפְּלוּ, מִמֹּעֲצוֹתֵיהֶם: בְּרֹב פִּשְׁעֵיהֶם, הַדִּיחֵמוֹ כִּי-מָרוּ בָךְ. יב וְיִשְׂמְחוּ כָל-חוֹסֵי בָךְ, לְעוֹלָם יְרַנֵּנוּ וְתָסֵךְ עָלֵימוֹ; וְיַעְלְצוּ בְךָ, אֹהֲבֵי שְׁמֶךָ. יג כִּי אַתָּה, תְּבָרֵךְ צַדִּיק: יְהוָה כַּצִּנָּה, רָצוֹן תַּעְטְרֶנּוּ.

פרק ה' בספר התהילים ללא ניקוד

א למנצח אל הנחילות, מזמור לדוד. ב אמרי האזינה יהוה; בינה הגיגי. ג הקשיבה, לקול שועי מלכי ואלהי: כי-אליך, אתפלל. ד יהוה בקר, תשמע קולי; בקר אערך-לך, ואצפה. ה כי, לא אל חפץ רשע אתה: לא יגרך רע. ו לא יתיצבו הוללים, לנגד עיניך; שנאת, כל-פעלי און. ז תאבד, דברי כזב: איש-דמים ומרמה, יתעב יהוה. ח ואני ברב חסדך, אבוא ביתך; אשתחוה אל היכל קדשך, ביראתך. ט יהוה, נחני בצדקתך למען שוררי; הושר (הישר) לפני דרכך. י כי אין בפיהו, נכונה קרבם הוות: קבר פתוח גרנם; לשונם, יחליקון. יא האשימם, אלהים יפלו, ממעצותיהם: ברב פשעיהם, הדיחמו כי-מרו בך. יב וישמחו כל-חוסי בך, לעולם ירננו ותסך עלימו; ויעלצו בך, אהבי שמך. יג כי אתה, תברך צדיק: יהוה כצנה, רצון תעטרנו.

תהילים פרק ה' בתמונה

תהילים פרק ה

תהילים פרק ג' להדפסה – PDF

, ,

קריאת פרק ה' בספר התהילים:

שיעורים וביאורים על פרק ה' בספר תהילים

הרב זמיר כהן בהסבר מאיר עיניים על פרק ה' בספר התהילים

פירוש הפרק